Gymnázium svätého Michala Archanjela, Piešťany

Gymnázium svätého Michala Archanjela, Piešťany

Pod Párovcami 127/1392
92101 Piešťany
IČO: 31826768

Informácie o inštitúcii Gymnázium svätého Michala Archanjela, Piešťany

 

Súčasnosť

Na škole je otvorených 7 tried: 1.roč. dve triedy, 2.roč.jedna trieda, 3. roč.dve triedy a 4.roč. dve triedy

Počet študentov k 15.9.2011 bol 159, z toho študuje podľa IŠP 7 študentov a integrovaní sú 4 študenti.

 

Budúcnosť

Škola postupuje podľa školského výchovno-vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch. Od školského roku 2011/12 došlo k presunu niektorých predmetov zo 4.ročníka do nižších ročníkov (MAT,OBN), čo nám umožnili legislatívne zmeny.
Plánujeme aj naďalej prideľovať voliteľné hodiny v 1.a 2.ročníku predmetom, u ktorých bola rapídne znížená hodinová dotácia. V 3.a 4.ročníku sú voliteľné hodiny určené predmetom, ktoré si vyberú študenti sami podľa profilových maturitných predmetov a plánu školy na daný školský rok.
Zámerom školy je kvalitná príprava na vysokoškolské štúdium, kvalitná jazyková výbava, formácia mladých ľudí v kresťanskom duchu a vytvorenie rodinného spoločenstva.

 

Škola podporuje:

 • Vedomostné a športové súťaže
 • Projektovú činnosť
 • Zapájanie sa do grantových a projektových programov EÚ, nadácií

 

Škola plánuje:

 • Rozšíriť spoluprácu s partnerskými školami v rámci projektov EÚ
 • Organizovať študentské vedecké konferencie
 • Organizovať besedy s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života
 • Organizovať zaujímavé geografické exkurzie
 • Zapájať sa do charitatívnej činnosti a rozvíjať duchovný rozmer školy
 • Pracovať v novozaloženej študentskej firme v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu a spolupracovať s ďalšími subjektami
 • Skvalitňovať činnosť študentského parlamentu
 • Podporovať krúžkovú záujmovú činnosť

Kde nás nájdete?

Zobrazit